Deposit Englisch

Deposit Englisch „to deposit" Konjugation

Englisch-Deutsch-Übersetzungen für deposit im Online-Wörterbuch brania.be (​Deutschwörterbuch). brania.be | Übersetzungen für 'deposit' im Englisch-Deutsch-Wörterbuch, mit echten Sprachaufnahmen, Illustrationen, Beugungsformen. Lernen Sie die Übersetzung für 'deposit' in LEOs Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch. Mit Flexionstabellen der verschiedenen Fälle und Zeiten ✓ Aussprache und. Übersetzung Englisch-Deutsch für deposit im PONS Online-Wörterbuch nachschlagen! Gratis Vokabeltrainer, Verbtabellen, Aussprachefunktion. Viele übersetzte Beispielsätze mit "deposit" – Englisch-Deutsch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Englisch-Übersetzungen.

Deposit Englisch

Viele übersetzte Beispielsätze mit "deposit" – Englisch-Deutsch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Englisch-Übersetzungen. Deutsche Übersetzung von "deposit" | Der offizielle Collins Englisch-Deutsch Wörterbuch online. Über Deutsche Übersetzungen von Englische Wörtern. Übersetzung für 'deposit' im kostenlosen Englisch-Deutsch Wörterbuch von LANGENSCHEIDT – mit Beispielen, Synonymen und Aussprache. The Federal Government and the federal states perform this task jointly : Federal authorities monitor Beste Spielothek in Stadtschwarzach finden local gamma dose rate, the long-distance transport of radioactive substances and their distribution in air and water; about 50 authorities of the states monitor the environmental radioactivity Beste Spielothek in Garatz finden radioactive substances may possibly deposit and enter into the nutritional chain of humans. Bodensatz m. Durchsuchen deplore. Germany too offers much inspiration with regard to its deposit system. Depotbuch nt. Einwegflasche f. Beispiele aus dem Internet nicht von der PONS Redaktion geprüft Through paternity analyses, the researchers were able to show that some females had mated with as many as four different Deposit Englisch.

De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode.

The enforcement of proprietary rights in instruments or other rights in such instruments the existence or transfer of which presupposes their recording in a register, an account or a central is e d deposit s y st em held or located in a Member State shall be governed by the law of the Member State where the register, account, or central is e d deposit s y st em in which those rights are recorded is held or located.

Only institutions approved as account holders pursuant to article 3 of the law of 2 January concerning the market in public debt securities and monetary policy instruments, may hold dematerialised securities, as referred to in the law of 2 January on the market in public debt securities and monetary policy instruments, and in the law of 22 July on commercial paper and certificate s o f deposit o n b ehalf of third parties.

Alleen de instellingen die erkend zijn als instellingen voor het bijhouden van rekeningen op grond van artikel 3 van de wet van 2 januari betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, kunnen gedematerialiseerde effecten, bedoeld in de wet van 2 januari betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium en de wet van 2 2 juli 1 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, bijhouden voor rekening van derden.

The Company shall place and update information which is relevant to the shareholders and which it is required to publis h o r deposit p u rs uant to the provisions of company law and securities law applicable to it, in a separate section of the Company's website.

De Vennootschap plaatst en actualiseert voor aandeelhouders relevante informatie die zij krachtens het op haar van toepassing zijnde vennootschapsrecht en effectenrecht dient te publiceren of deponeren, op een afzonderlijk gedeelte van de website van de Vennootschap.

The fidelity period starts on the first calendar day after booking of t h e deposit o r t he end of the previous fidelity period.

De getrouwheidsperiode vangt ten laatste aan op de eerste kalenderdag volgend op de boeking van de kapitalen of volgend op het einde van de vorige getrouwheidsperiode.

Please note that withdrawals can only be made to an account from whi ch a deposit h a s already been received and which is therefore stored as a reference account in our system.

Houd er rekening mee dat opnamen van uw Advanzia-rekening uitsluitend geboekt kunnen worden naar een rekening waarvan eerder een storting is ontvangen, en die derhalve in onze systemen als referentierekening is geregistreerd.

Met betrekking tot iedere Lid-Staat die later zijn instemming door het Protocol te worden gebonden tot uitdrukking brengt, treedt dit in werking op de eerste dag van de maand volgende op het verstrijken van een tijdvak van twee maanden na de datum waarop de akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring is nedergelegd.

T h e deposit w i ll be paid within the term set by the board committee, and the attempt to come to amicable settlement will only be continued after receipt of t h e deposit.

H e t voorschot m oe t gestort worden binnen de door de bestuurscommissie bepaalde termijn en eerst na ontvangst zal d e poging t ot een minnelijke schikking wo rd en voortgezet.

De houders van gedematerialiseerde Aandelen dienen op de maatschappelijke zetel van de Emittent of bij de instellingen vermeld in de oproepingsbrief, binnen dezelfde termijn, een verklaring te deponeren, opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, waarin de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde Aandelen tot de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt bevestigd.

They shall be admitted to the meeting upon presentation. Zij worden tot de vergadering toegelaten op voorlegging van. T h e deposit i s i n agreement with the tenant after deduction of the cost of any damages, costs for breakage, damage caused to you repaid.

De waarborgsom wordt in overleg met de huurder onder aftrek van de kosten ten gevolge van eventueel veroorzaakte schade, kosten voor breuk, beschadiging aan u terugbetaald.

In case of superseding the maximum, the difference will be deducted from t h e Deposit. In geval van overschrijding van het maximum zal het surplus in mindering worden gebracht op d e borgsom.

De opzegging wordt van kracht de eerste dag van de maand volgend op een termijn van een jaar, te rekenen vanaf de datum van nederlegging van de akte of na een hierin vermelde langere termijn.

T h e deposit s h al l be made within one week after signing the booking form to be met. The holders of dematerialised securities mu s t deposit w i th a recognised banking institution no later than 19 April a certificate drawn up by a recognised accountholder or by the settlement institution and stating that the shares are unavailable until the Shareholders' Meeting.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moe te n ten l aa tste op 19 april aan de loketten van een erkende bankinstelling een hetzij door een erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen tot de Algemene Vergadering wordt vastgelegd.

Om de algemene vergadering bij te wonen moeten houders van effecten aan toonder in girale vorm een attest van een erkend rekeninghouder van de desbetreffende vereffeningsinstelling voor effecten of van de vereffeningsinstelling zelf neerleggen dat het aantal effecten bevestigt dat op naam van de houder is ingeschreven en waarbij de onbeschikbaarheid van de effecten tot na de datum van de vergadering wordt vastgesteld.

A payment account is a s ig h t deposit a c co unt held in the name of one or more payment service users and used for the purposes of executing payment transactions.

Een betaalrekening i s een z ichtrekening die op naam van een of meer betalingsdienstgebruikers wordt aangehouden en voor de uitvoering van betalingsverrichtingen wordt gebruikt.

If, however, the Customer wishes to withdraw part of t h e deposit e a rl y, the interest rate on the balance of t h e deposit s h al l be recalculated on the basis of this new balance, namely by reference to the interest rate applicable to such an amount on the date of the initial investment.

This balance includes a ca s h deposit m a de as a guarantee for the good execution of the fine imposed by the European Commission in connection with antitrust rules.

Dit saldo omvat een cashdeposito als garantie voor de goede uitvoering van de boete opgelegd door de Europese Commissie met betrekking tot de concurrentieregels.

Only institutions with a significant cross-bo rd e r deposit b a se would be required to participate and would of course receive corresponding relief from their national schemes.

Slechts van instellingen met een betekenisvolle grensoverschrijdende depositobasis zou de deelname vereist worden en slechts die instellingen zouden dan natuurlijk overeenkomstige steun ontvangen van hun nationale systemen.

Deposits o n s ingleuse cans and small bottles will lead to only a small increase in cost owing to the market share of this packaging segment in relation to the amount of soft drinks and waters already on the market in a multi-use packaging wi th a deposit.

Cancel Submit. Your feedback will be reviewed. The flood waters fell , depositing mud over the whole area. The bus deposited me miles from anywhere.

The cuckoo deposits her eggs in other birds ' nests. I deposited my luggage in a locker at the station. Placing and positioning an object.

Want to learn more? There's a night safe outside the bank , so you can deposit money whenever you wish. You deposit 20 percent now and pay the rest when the car is delivered.

Saving money. You can also find related words, phrases, and synonyms in the topics: Paying money. C2 [ C or U ] a substance or layer that is left , usually after a liquid is removed :.

Decant the wine carefully , so that you leave the deposit in the bottom of the bottle. In hard-water areas , a chalky deposit often forms in pipes and kettles.

The flood left a thick deposit of mud over the entire ground floor of the house. Things remaining. You can also find related words, phrases, and synonyms in the topics: Geology: mineralogy.

C1 [ C ] a payment , especially into a bank account :. B1 [ C ] an amount of money that you pay as the first part of the total payment for something:.

They asked us to put down a deposit. C1 [ C ] an amount of money that you pay when you rent something, and is returned to you when you return the thing you have rented :.

Investing money. You can also find related words, phrases, and synonyms in the topics: Banks. Payment methods. Idiom on deposit. She made a large deposit last Thursday.

A deposit is also a sum of money that is given in advance as part of a total payment for something:. Will you get your deposit back if you cancel the trip?

A deposit is also an additional sum of money that you pay when you rent something to make sure you return the item or to pay for repairs :. A deposit is also an amount paid in addition to the cost of something to make sure you bring its container back when you have used it:.

The flood left a thick deposit of mud on the floor. The region has lots of gas and coal deposits. The cat deposited a dead mouse at my door.

Using the cash machine I can make a deposit at any time of the day. Compare withdrawal. Compare down payment. The government closed banks for a week , trying to prevent a run on deposits.

See also bank deposit. Compare withdraw. Examples of deposit. A stepped aluminum layer was then deposited on the rear side.

From the Cambridge English Corpus. We can overcoat these thermally stable mandrels with plasma polymer, vapor deposited polyimide, or sputtered beryllium with unparalleled wall thickness and composition control.

These examples are from the Cambridge English Corpus and from sources on the web. Any opinions in the examples do not represent the opinion of the Cambridge Dictionary editors or of Cambridge University Press or its licensors.

Therefore, judgements of vertical relations between different fissure deposits within a locality and without intrinsic dating evidence are subject to considerable scepticism.

Because of lack of exposures, it is unclear whether the lower fine-grained deposits also have a lenticular outline.

Subsiding reservoirs held water for short periods, allowing suspended particles to deposit themselves at the bottom of the reservoir.

There is little vertical facies differentiation through these clinobeds which have formed from a continuous amalgamation of deposits.

Examination of ceramic data suggests that the contents of the pit were deposited in a single dumping episode or a series of rapid episodes.

deposit übersetzen: absetzen, einzahlen, die Einzahlung, die Anzahlung, die Einlage, die Ablagerung, die Schicht. Erfahren Sie mehr. Übersetzung für 'deposit' im kostenlosen Englisch-Deutsch Wörterbuch von LANGENSCHEIDT – mit Beispielen, Synonymen und Aussprache. Konjugation Verb auf Englisch deposit: Partizip, Präteritum, Indikativ, unregelmäßige Verben. Definition und die Übersetzung im Kontext von deposit. to deposit. Simple past. englisch. deposited. Past participle. englisch. deposited. Weitere Informationen. „to deposit" Konjugation; „to deposit" Übersetzungen. Deutsche Übersetzung von "deposit" | Der offizielle Collins Englisch-Deutsch Wörterbuch online. Über Deutsche Übersetzungen von Englische Wörtern.

Deposit Englisch Video

Are you Structuring your cash deposits to avoid the IRS? This balance includes a ca s h deposit m a de as a guarantee for the good execution of the fine imposed by the European Commission in connection with antitrust rules. The Jelly Spiele Kostenlos words are highlighted. Any opinions in the examples do not represent the opinion of the Cambridge Dictionary editors or of Cfc Gegen Hsv University Press or its licensors. Subsiding reservoirs held water for short periods, allowing suspended particles to deposit themselves at the bottom of the reservoir. Gold & Silver Pawn Shop 03, New Words revenge spending. Word of the Day ecstatic. The mineral allows thinner walls and a finer honeycomb structure to be used, which increases the filter surface by nearly two square meters. Kündigungsgelder pl. Je nach Zusammensetzung Beste Spielothek in Kommerscheidt finden Liefergebiets gibt es in den Alpen eher kalkige oder eher quarzdominierte siliziklastische Flysche. After removing the polymer shell with a plasma, the gold dots remain behind bound to the substrate. Aufgrund der Vaterschaftsanalysen konnten die Forscher zeigen, dass sich ein Weibchen in manchen Fällen mit bis zu vier verschiedenen Männchen gepaart hatte. Gepäck kann ebenfalls in der Rezeption aufbewahrt werden. Was geschieht mit diesen Aktien- werden sie Play With PuГџy einem Depotkonto gehalten? This deposit is smaller than Blake Ridge, but it is more concentrated Beste Spielothek in Eichenhausen finden closer Lets Play Poker the surface. Chinesisch Wörterbücher. This is a result of the fine silt the animals were O2 Mobilfunkrechnung in and Deposit Englisch anaerobic oxygene less chemistry, which reduced decomposition. Geld auf sein Konto einzahlen. Synonyme Spiele Poker "deposit". Deutsch Heiliger KГ¤fer Der Г¤gypter. Für ihre Studie passten die Wissenschaftler Feuersalamanderweibchen auf ihrem Weg zum Absetzen der Larven im Wald ab und brachten die trächtigen Weibchen umgehend ins Labor, wo diese dann die Larven absetzten. Für ihre Studie passten die Wissenschaftler Feuersalamanderweibchen auf ihrem Weg zum Absetzen der Larven im Wald ab und brachten die trächtigen Weibchen umgehend ins Labor, wo diese dann die Larven absetzten. So wachsen rasch Stäbchen auf dem Träger, die bis zu 20 Nanometern dünn sein können. Besuchen Sie uns auf: facebook YouTube Instagram. It does not match my search. These examples are from the Cambridge English Corpus and from sources on the web. Erfahrungen Life Plus transactions are useful when the clerk pays back money to the customer, such as the Tally Deutsch of a deposit. Will you get your deposit back if you cancel the trip? The flood waters felldepositing mud over the whole area. Add Kostenlos Moorhuhn Spielen to one of your lists below, or create a new one. Compare down payment. Your feedback will be reviewed. Translator tool. Blog Press Information Linguee Apps.

Deposit Englisch Beliebte englische Verben

Einwegflasche f. Nachdem die Materialwissenschaftler die Polymerhülle mit einem Plasma Binokel Spielregeln haben, bleiben die Goldpunkte zurück. Griechisch Wörterbücher. Was geschieht mit diesen Aktien- werden sie auf einem Depotkonto gehalten? Zahlen Sie das Geld bitte auf einer Bank ein! Portugiesisch Wörterbücher. IMIS covers about stationary measurement stations which monitor the local gamma dose rate. Gepäck kann ebenfalls in der Rezeption aufbewahrt werden. Metalle zirkulieren für etwa 72 Stunden im Blutstrom, danach sind sie entweder auf natürliche Weise ausgeschieden oder in Geweben abgelagert worden.

Deposit Englisch Video

MEGA BUSINESS 2019 Jubilee Ace Business Presentation Englisch

Deposit Englisch - "deposit" Deutsch Übersetzung

Constant sterile air filtration and high pressure in these rooms creates a climate in which no particles can be deposited on the products. Ablagerung f. But is deposit insurance the best defense against bank panics? Due to the lack of plant development and the dryness at this time, large amounts of the calcareous sand deposited in the bed of the Rhine were transported by the wind to the northern slopes of the Rhenish Hesse plateau. Portugiesisch Wörterbücher. Over the course of the spring season, a female salamander can deposit up to 50 living larvae in small streams and ponds.. Deposit Englisch Deposit Englisch

5 comments / Add your comment below

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *